تبلیغات
وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - سرفصل های مطالب حسابداری و مدیریت مالی

سرفصل های مطالب حسابداری و مدیریت مالی

پنجشنبه 24 مرداد 1392 12:19 ق.ظ   نویسنده : اکبر زواری رضائی      


کتابهایم
مقاله هایم
رزومه شخصی ام

 

 

استانداردهای حسابداری ایران

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

International Accounting Standards

استاندارد 1 : نحوه‌ ارائه‌ صورتهای‌ مالی

TMS 1 : Finansal Tabloların Sunuluşu

IAS 1 Presentation of Financial Statements

استاندارد 2 : صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

TMS 2 : Stoklar

IAS 2 Inventories

استاندارد 3 : درآمد عملیاتی

 

IAS 3 Consolidated Financial Statements

استاندارد 4 : ذخایر، بدهیهای و داراییهای احتمالی

 

IAS 4 Depreciation Accounting

استاندارد 5 : رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

 

IAS 5 Information to Be Disclosed in Financial Sta

استاندارد 6 : گزارش‌ عملكرد مالی

 

IAS 6 Accounting Responses to Changing Prices

استاندارد 8 : حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا

TMS 7 : Nakit Akış Tabloları

IAS 7 Cash Flow Statements

استاندارد 9 : حسابداری‌ پیمانهای‌ بلندمدت

TMS 8 : Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminleri

IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting E

استاندارد 10 : حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌

 

IAS 9 Accounting for Research and Development Acti

استاندارد 11 : داراییهای ثابت مشهود

TMS 10 : Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

IAS 10 Events After the Balance Sheet Date

استاندارد 12 : افشای اطلاعات اشخاص وابسته

TMS 11 : İnşaat Sözleşmeleri

IAS 11 Construction Contracts

استاندارد 13 : حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌

TMS 12 : Gelir Vergileri

IAS 12 Income Taxes

استاندارد 14 : ارائه‌ دارایی و بدهی جاری‌

 

IAS 13 Presentation of Current Assets and Current

استاندارد 15 : حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها

TMS 14 : Bölümlere Göre Raporlama

IAS 14 Segment Reporting

استاندارد 16 : آثار تغییردرنرخ ارز

 

IAS 15 Information Reflecting the Effects of Chang

استاندارد 17 : داراییهای نامشهود

TMS 16 : Maddi Duran Varlıklar

IAS 16 Property, Plant and Equipment

استاندارد 18 : صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری

TMS 17 : Kiralama İşlemleri

IAS 17 Leases

استاندارد 19 : ترکیبهای تجاری

TMS 18 : Hasılat

IAS 18 Revenue

استاندارد 20: سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

TMS 19 : Çalışanlara Sağlanan Faydalar

IAS 19 Employee Benefits

استاندارد 21 : حسابداری‌ اجاره‌ها

TMS 20 : Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi

IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclo

استاندارد 22 : گزارشگری‌ مالی‌ میان‌دوره‌ای‌

TMS 21 : Kur Değişiminin Etkileri

IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange

استاندارد 23 : حسابداری‌ مشاركتهای‌ خاص‌

 

IAS 22 Business Combinations

استاندارد 24 : گزارشگری مرحله‌ قبل از بهره‌برداری

TMS 23 : Borçlanma Maliyetleri

IAS 23 Borrowing Costs

استاندارد 25 : گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف

TMS 24 : İlişkili Taraf Açıklamaları

IAS 24 Related Party Disclosures

استاندارد 26 : فعالیتهای‌ كشاورزی

 

IAS 25 Accounting for Investments

استاندارد 27 : طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی

TMS 26 : Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleşti

IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Bene

استاندارد 28 : فعالیتهاى بیمه عمومى

TMS 27 : Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar

IAS 27 Consolidated and Separate Financial Stateme

استاندارد 29 : فعالیتهای ساخت املاک

TMS 28 : İştiraklerdeki Yatırımlar

IAS 28 Investments in Associates

استاندارد 30 : سود هر سهم

TMS 29 : Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal

IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Ec

استاندارد 31 : عملیات متوقف شده

 

IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of

استاندارد 32 : کاهش ارزش داراییها

TMS 31 : İş Ortaklıklarındaki Paylar

IAS 31 Interests In Joint Ventures

استاندارد 33: مزایای بازنشستگی کارکنان

TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum

IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Prese

 

TMS 33 : Hisse Başına Kazanç

IAS 33 Earnings Per Share

 

TMS 34 : Ara Dönem Finansal Raporlama

IAS 34 Interim Financial Reporting

 

 

IAS 35 Discontinuing Operations

 

TMS 36 : Varlıklarda Değer Düşüklüğü

IAS 36 Impairment of Assets

 

TMS 37 : Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu V

IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Cont

 

TMS 38 : Maddi Olmayan Duran Varlıklar

IAS 38 Intangible Assets

 

TMS 39 : Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölç

IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Meas

 

TMS 40 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

IAS 40 Investment Property

 

TMS 41 : Tarımsal Faaliyetler

IAS 41 Agriculture

مفاهیم نظری گزارشگری مالی

Kavramsal Çerçeve

Framework for the Preparation and Presentation of

 

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI

International Financial Reporting Standards

 

TFRS 1 : TFRS İlk Uygulaması

IFRS 1 First-time Adoption of International Financ

 

TFRS 2 : Hisse Bazlı Ödemeler

IFRS 2 Share-based Payment

 

TFRS 3 : İşletme Birleşmeleri

IFRS 3 Business Combinations

 

TFRS 4 : Sigorta Sözleşmeleri

IFRS 4 Insurance Contracts

 

TFRS 5 : Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar

IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discon

 

TFRS 6 : Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değe

IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral A

 

TFRS 7 : Finansal Araçlar: Açıklamalar

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

 

TFRS 8 : Faaliyet Bölümleri

 

 

TFRS 9

 

 

TFRS 10 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

 

 

TFRS 11

 

 

TFRS 12

 

 

TFRS 13 – GERÇEĞE UYGUN DEĞER STANDARDI

 

استانداردهای حسابرسی ایران

استاندارد 1:مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات

استاندارد 2 : کنترل کیفیت

استاندارد 200 اهداف کلی حسابرس مستقل

استاندارد 210: قـرارداد حسابرسـی‌

استاندارد 220: كنترل كیفیت حسابرسی اطلاعات تاریخی

استاندارد 230: مستندسازی

استاندارد 240: ‌مسئولیت‌ حسابرس‌ در تقلب و اشتباه

استاندارد 250: ارزیابی‌ رعایت‌ قوانین‌ در حسابرسی

استاندارد 300: برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی

استاندارد 315: شناخت واحد و برآورد خطر تحریف بااهم

استاندارد 320:اهمیت در برنامه ریزی و اجرای حسابرسی

استاندارد 330:روشهای حسابرسی در خطرهای برآوردی

استاندارد 450:ارزیابی تحریف شناسایی شده در حسابرسی

استاندارد 500: شواهد حسابرسی

استاندارد 501:شواهد حسابرسی‌ – اقلام خاص

استاندارد 505:تایید خواهی برون‌ سازمانی

استاندارد510:حسابرسی‌ نخستین‌-مانده‌های‌ اول‌ دوره

استاندارد 520: روشهـای‌ تحلیلـی

استاندارد 530: نمونه‌گیری‌ در حسابرسی‌

استاندارد 540:حسابرسی‌ برآوردهای‌ حسابداری‌

استاندارد 550: اشخاص وابسته

استاندارد 560:رویدادهای‌ پس‌ از تاریخ‌ ترازنامه

استاندارد 570: تداوم‌ فعالیت

استاندارد 580: تاییدیـه‌ مـدیران‌

استاندارد 600:حسابرسی صورتهای مالی گروه

استاندارد 610:ارزیابی‌ كار واحد حسابرسی‌ داخلی

استاندارد 620:استفاده‌ از نتایج‌ كار كارشناس‌

استاندارد 700:گزارشگری نسبت به صورتهای مالی

استاندارد705:اظهارنظرهای تعدیل شده در گزارش حسابرس

استاندارد 706:بند تاكید بر مطلب خاص و سایر بندها

استاندارد 710: اطلاعات مقایسه‌ای

استاندارد720:سایراطلاعات درگزارش حاوی صورتهای مالی

استاندارد800:ملاحظات خاص حسابرسی با مقاصدخاص

استاندارد 805:حسابرسی یک صورت مالی یااجزای یک صورت

استاندارد 1005:حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک

استاندارد 1007: ارتباطات‌ با مدیریت‌

استاندارد 2400: بررسی‌ اجمالی‌ صورتهای‌ مالی‌

استاندارد 2410:بررسی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره ای

استاندارد 3400: رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

استاندارد 4400:اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی

استاندارد 4410: تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی

 

Denetim Standartları

Auditing Standards

نمونه گزارش حسابرسی

Denetim Raporu Örneği

XBRL


آخرین ویرایش: - -
دیدگاه ها ()
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:08 ب.ظ
bookmarked!!, I really like your site!
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:00 ب.ظ
hi!,I love your writing so a lot! proportion we keep up a correspondence more about your post on AOL?
I require a specialist on this space to solve my problem.
Maybe that's you! Having a look ahead to look you.
شنبه 7 مرداد 1396 10:29 ق.ظ
This piece of writing provides clear idea in favor of the new users of blogging, that
truly how to do blogging and site-building.
دوشنبه 21 فروردین 1396 08:57 ب.ظ
each time i used to read smaller articles or reviews which as well clear their motive, and that is also happening with this
paragraph which I am reading at this time.
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:16 ب.ظ
Hey! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • اکبر زواری رضائی(1297)

آرشیو موضوعی

لینکستان

رزومه و خاطراتم
وبلاگم در بلاگر / بلاگ اسپات
وبلاگ جامع حسابداری و مدیریت مالی خودم
وبلاگ اخبار و مسائل دانشجویی
وبلاگ جامع فرهنگ و اندیشه خودم
وبلاگ جامع اطلاعات ترکیه خودم
وبلاگ جامع اقتصاد، ارز، مدیریت، مالیات و بودجه خودم
وبلاگ جامع روش تحقیق و پژوهش، آمار و ریاضیات خودم
وبلاگم در اپرا
صفحه شخصی خودم در سایت دانشگاه اورمیه
وبلاگ پسرم یاشار
وبلاگم در پرشین بلاگ
وبلاگم در dotphoto
وبلاگم در فتو بلاگ
وبلاگ عکسهام
وبلاگم در میهن بلاگ
وبلاگم در بلاگفا
فرهنگ واژگان فارسی به فارسی
مترجم روسی به آذربایجانی
Canli Tv
fox
atv
NTV
döviz
FASB
sabah
بازار کار
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
kalal d
Hurriyet Daily News and Economic Review
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
star tv
فصلنامه علمب پژوهشی اقتصاد اسلامی
ویکی‌پدیا
پایگاه نشریات تخصصی دانشگاه امام صادق علیه السلام
yeni asir
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
Show Tv
پژوهشکده امور اقتصادی
CNN turk
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
MİLLİYET
cumhuriyet
اخبار ویکی پدیا
elsevier
دانشگاه آنکارا
سس بیر محفل شاعران اورمیه
todays zaman
دانشگاه فنی خاورمیانه - آنکارا
فصلنامه پژوهش های اقتصادی
Science Direct
دانشگاه غازی آنکارا
دایرة المعارف مالی و سرمایه گذاری
Taraf Gazetesi
دانشگاه اورمبه
دانشگاه غازی آنکارا GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türk Dil Kurumu
سایت های مراجع تقلید و علما
سازمان حسابرسی
Turkish Radio - Television Corporation Official Web Site
انسیتوی حسابداران دارای امتیاز انگلیس و ولز
دانشگاه بیلکنت آنکارا
انجمن CPAs ایالت نیویورک
سازمان سنجش ترکیه
كمیسیون اوراق بهادار آمریكا
مجله اینترنتی فصل نو
فدراسیون جهانی بورسها
دده قورقود کتابخاناسی
بورس اوراق بهادار استانبول
دانشگاه حاجت تپه آنکارا
بورس توكیو
پرتال جامع علوم انسانی
بورس اوراق بهادار تهران
1000 سایت در یک سایت
بورس آمریكا(نیویورك )
پایگاه اطلاع رسانی صنعت
بورس آمریكا(nasdaq)
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
وبلاگم تو بلاگفا
تجزیه کسرها بصورت آنلاین
وبلاگم تو آرزو بلاگ
وب سایت سید حسن خمینی
ضوابط ومقررات عمومی در ارزشیابی مدارك دانشگاههای خارج از كشور
رتبه بندی داخلی دانشگاههای ترکیه
آموزش الکترونیکیِ زبان انگلیش
سرفصل های آزمون های سازمان بورس و اوراق بهادار
دانلود آهنگهای قدیمی آذری
نشریه مدیریت دولتی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
دانلود فیلمهای قدیم آذری
نشریه مدیریت صنعتی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
قرآن به زبان آذری
نشریه مدیریت بازرگانی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
معرفی اسلام به زبان آذری
چطور بفهمیم یك عبارت انگلیسی را درست بكار می‌بریم؟
سایت سرگرمی آذربایجانی ها
فصلنامه علمی-پ‍ژوهشی اقتصاد مقداری (گروه علوم اقتصادی) دانشگاه شهید چمران اهواز
TRT TV CANLI YAYIN
همه لینکها

ابر برچسب ها

DÜŞÜNCE TÜRKCE ŞİİR