تبلیغات
وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - Nakit Akış Tablosu صورت گردش وجوه نقد

Nakit Akış Tablosu صورت گردش وجوه نقد

چهارشنبه 1 شهریور 1391 07:32 ب.ظ   نویسنده : اکبر زواری رضائی      


Nakit Akış Tablosu

Bu bölümün kapsamı

7.1 Bu bölüm nakit akış tablosunda yer alması gereken bilgileri ve bu bilgilerin nasıl sunulacağı konularını düzenlemektedir. Nakit akış tablosu, işletme faaliyetlerinden, yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden

kaynaklanan değişiklikleri ayrı ayrı göstermek suretiyle, raporlama döneminde işletmelerin nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi sağlar.

Nakit benzerleri

7.2 Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere elde tutulan, yatırım amacı veya başka bir amaç taşımayan, kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip varlıklardır. Dolayısıyla bir yatırım, normal şartlarda, edinim tarihini izleyen üç ay veya daha kısa bir süre içerisinde vadesi dolacak olan yatırımlarda olduğu gibi, kısa bir vadesinin bulunduğu durumlarda nakit benzeri olarak nitelenebilir. Bankalar nezdindeki kredili mevduat hesapları genellikle borçlanmaya benzer finansman faaliyeti olarak nitelendirilir. Ancak, talep üzerine geri ödenebilecek olmaları ve işletmenin nakit yönetiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaları durumunda, söz konusu kredili mevduat hesapları nakit ve nakit benzerlerinin bir unsuru olarak değerlendirilir.

Nakit akış tablosunda sunulacak bilgiler

7.3 Nakit akış tablolarında, raporlama döneminde ortaya çıkan ve işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri itibarıyla sınıflandırılarak sunulan nakit akışlarına yer verilir.

İşletme faaliyetleri

7.4 İşletme faaliyetleri, işletmenin hasılat yaratan esas faaliyetleridir. Dolayısıyla, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları genellikle, kâr veya zararın tespitinde göz önünde bulundurulan işlemlerden ve diğer olay ve koşullardan kaynaklanır. Aşağıdakiler, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına örnek olarak gösterilebilir:

(a) Satılan mallardan ve sunulan hizmetlerden elde edilen nakit girişleri.

(b) İsim hakkı, ücret, komisyon ve hasılat doğurucu diğer işlemlerden kaynaklanan nakit girişleri.

(c) Mal ve hizmetler için tedarikçilere yapılan ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları.

(d) Çalışanlara ve çalışanlar adına yapılan nakit ödemelerden kaynaklanan nakit çıkışları.

(e) Finansman ve yatırım faaliyeti ile ilgisi özel olarak kurulabilenler dışındaki, gelir üzerinden alınan vergilere ilişkin nakit ödemeler veya iadeler.

(f) Yeniden satılmak amacıyla edinilen stoklarla benzerlik taşıyan, alım satım amacıyla veya ticari amaçla elde bulundurulan yatırımlara, kredilere ve diğer sözleşmelere ilişkin nakit giriş ve çıkışları.

Bir üretim işletmesinin fabrikasının bir parçasını satmasında olduğu gibi, ortaya çıkan kazanç veya kaybı kâr veya zararda muhasebeleştirildiği bazı işlemler bulunabilir. Bu tür işlemlere ilişkin nakit akışları, yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları olarak nitelenir.

Yatırım faaliyetleri

7.5 Yatırım faaliyetleri, uzun vadeli varlıkların ve nakit benzerleri arasında yer almayan diğer yatırımların edinimi ve elden çıkarılmasına yönelik işlemlerdir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

(a) Maddi duran varlıklar (işletmenin kendi inşa ettiği maddi duran varlıklar dâhil), maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların elde edilmesinden kaynaklanan nakit çıkışları.

(b) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve diğer uzun vadeli varlıkların satışından sağlanan nakit girişleri.

(c) Başka bir işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarını veya borçlanma araçlarını elde etmek için veya iş ortaklığında pay sahibi olmak için yapılan nakit çıkışları (nakit benzeri olarak sınıflandırılan veya alım satım amacıyla ya da ticari amaçlarla elde tutulan araçlara ilişkin ödemeler hariç).

(d) Başka bir işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarının veya borçlanma aracının veya işletmenin bir iş ortaklığındaki payının satılmasından sağlanan nakit girişleri (nakit benzeri veya alım satım amacıyla ya da ticari amaçla elde tutulan olarak sınıflandırılmış araçlarla ilgili olanlar dışında).

(e) Üçüncü kişilere verilen avans ve kredilerden kaynaklanan nakit çıkışları.

(f) Üçüncü kişilere verilen avans ve kredilerin geri ödenmesinden sağlanan nakit girişleri.

(g) Alım satım amaçlı ve ticari amaçlarla elde bulundurulanlar ile finansman faaliyetiyle ilgili olanlar dışındaki futures, forward, opsiyon ve swap sözleşmelerinden kaynaklanan nakit çıkışları.

(h) Alım satım amaçlı ve ticari amaçlarla elde bulundurulanlar ile finansman faaliyetiyle ilgili olanlar dışındaki vadeli işlem futures, forward, opsiyon ve swap sözleşmelerinden sağlanan nakit girişleri.

Bir sözleşmenin finansal riskten korunma işlemi olarak muhasebeleştirildiği durumlarda (bakınız: Bölüm 12 Diğer Finansal Araçlar), sözleşmeye ilişkin

nakit akışları, finansal riskten korunması amaçlanan kalemin nakit akışlarıyla aynı şekilde sınıflandırılır.

Finansman faaliyetleri

7.6 Finansman faaliyetleri, işletmenin özkaynaklarının ve borçlarının düzeyinde ve içeriğinde değişikliğe neden olan faaliyetlerdir. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

(a) Payların ve diğer özkaynağa dayalı finansal araçların ihracından sağlanan nakit girişleri.

(b) İşletme paylarının geri alınması ya da itfası için işletme sahiplerine yapılan nakit ödemeler.

(c) Tahvil, kredi, senet, bono, mortgage ve diğer uzun ve kısa vadeli borçlanma araçlarının ihracı yoluyla sağlanan nakit girişleri.

(d) Alınan borçların geri ödenmesine ilişkin nakit çıkışları.

(e) Finansal kiralama sözleşmesine ilişkin borcun azaltılması amacıyla kiracı tarafından yapılan nakit ödemeler.

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının raporlanması

7.7 İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları aşağıdaki yöntemlerden

biriyle raporlanır:

(a) Kâr veya zararın; nakit dışı işlemlere, geçmişteki veya gelecekteki faaliyetlere yönelik nakit tahsilat veya ödemelerine ilişkin tahakkuk veya erteleme kayıtlarına ve yatırım veya finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarıyla ilişkili gelir veya gider kalemlerine göre düzeltildiği dolaylı yöntemle ya da

(b) Brüt nakit giriş ve çıkışlarının ana gruplar itibarıyla sunulduğu doğrudan yöntemle.

Dolaylı yöntem

7.8 Dolaylı yöntemde, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı, kâr veya

zararın aşağıdaki unsurların etkilerine göre düzeltilmesi suretiyle tespit edilir:

(a) Stoklarda ve faaliyetle ilgili alacak ve borçlarda dönem içerisinde meydana gelen değişiklikler,

(b) Amortismanlar, karşılıklar, ertelenmiş vergiler, tahakkuk etmiş ancak henüz nakit olarak tahsil edilmemiş (ödenmemiş) gelirler (giderler), kur farklarından kaynaklanan gerçekleşmemiş kazanç veya kayıplar, iştiraklere ait dağıtılmamış kârlar ve kontrol gücü olmayan paylar gibi nakit dışı kalemler ve

(c) Nakit etkisi yatırım veya finansman faaliyeti ile ilgili olan diğer tüm

kalemler.

Doğrudan yöntem

7.9 Doğrudan yöntemde, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı, brüt nakit giriş ve çıkışlarının ana gruplarına yönelik bilgilerin raporlanmasıyla sunulur. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde elde edilebilir:

(a) İşletmenin muhasebe kayıtlarından temin edilir veya

(b) Satışlar, satışların maliyeti ve kapsamlı gelir tablosunda (veya sunulduysa, gelir tablosunda) yer alan diğer kalemler, aşağıdakilerin etkilerine göre düzeltilir:

(i) Stoklarda ve faaliyetle ilgili alacak ve borçlarda dönem içerisinde meydana gelen değişiklikler,

(ii) Diğer nakit dışı kalemler ve

(iii) Nakit etkileri yatırım veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarını temsil eden diğer kalemler.

Yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının raporlanması

7.10 Yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan brüt nakit giriş ve çıkışları ana gruplar itibarıyla sınıflandırılmak suretiyle ayrı olarak sunulur. Bağlı ortaklıklar ve diğer işletme birimlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması sonucunda oluşan toplam nakit akışı, ayrı olarak sunulur ve yatırım faaliyeti olarak sınıflandırılır.

Yabancı para birimine dayalı nakit akışları

7.11 Yabancı paralı işlemlerden kaynaklanan nakit akışları, gerçekleştikleri tarihteki döviz kurları üzerinden raporlayan işletmenin geçerli para birimine çevrilmek suretiyle muhasebeleştirilir.

7.12 Yurtdışındaki bir bağlı ortaklığa ait nakit akışları, gerçekleştikleri tarihteki döviz kurları üzerinden raporlayan işletmenin geçerli para birimine çevrilir.

7.13 Döviz kurlarındaki değişimlerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar, nakit akışı olarak nitelendirilmez. Ancak, dönem başı ve dönem sonundaki nakit ve nakit benzerlerinin birbirleriyle mutabakatını sağlamak amacıyla, döviz kurundaki değişimlerin yabancı para birimi cinsinden elde tutulan veya borçlanılan nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisinin nakit akış tablosunda sunulması gerekir. Dolayısıyla, raporlama dönemi boyunca elde tutulan nakit ve nakit benzerleri (elde tutulan yabancı paralar ve yabancı paralı banka hesapları gibi) dönem sonu kurları üzerinden yeniden ölçülür. Bu şekilde tespit edilen gerçekleşmemiş kazanç veya kayıp, işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarından ayrı olarak sunulur.

Faiz ve temettüler

7.14 Tahsil edilen ve ödenen faiz ve temettülere ilişkin nakit akışları ayrı olarak sunulur ve dönemler itibarıyla tutarlı bir şekilde, işletme, yatırım veya finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları olarak sınıflandırılır.

7.15 Ödenen faizler ile tahsil edilen faiz ve temettüler, kâr veya zararın tespitinde dikkate alınmaları nedeniyle işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı olarak sınıflandırılabilir. Diğer yandan, finansal kaynağın elde etme maliyetlerini ya da yatırımın getirilerini ifade etmeleri dolayısıyla, ödenen faizler ile tahsil edilen faiz ve temettülerin, sırasıyla, finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı ve yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı olarak sınıflandırılmaları da mümkündür.

7.16 Finansal kaynağın elde edilmesine ilişkin ilgili bir maliyeti ifade etmeleri dolayısıyla, ödenen temettülerin finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı olarak sınıflandırılmaları mümkündür. Diğer yandan, işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları kapsamında ödenmiş olmaları dolayısıyla, işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının bir bileşeni olarak sınıflandırılmaları da mümkündür.

Gelir üzerinden alınan vergiler

7.17 Gelir üzerinden alınan vergiler ile ilgili nakit akışları ayrı olarak sunulur ve finansman ve yatırım faaliyetleriyle ilgileri özel olarak kurulamadığı sürece, işletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışı olarak sınıflandırılır. Vergiye ilişkin nakit akışlarının birden fazla faaliyet sınıfına dağıtıldığı durumlarda, ödenen toplam vergi tutarının açıklanması gerekir.

Nakit dışı işlemler

7.18 Nakit ve nakit benzerlerinin kullanımını gerektirmeyen yatırım ve finansman işlemleri nakit akış tablosunda yer almaz. Sözü edilen işlemler, bunlara ilişkin gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde, finansal tabloların diğer kısımlarında açıklanır.

7.19 Yatırım ve finansman faaliyetlerinin çoğunun, işletmelerin sermaye ve varlık yapılarını etkilemelerine karşın cari nakit akışları üzerinde doğrudan bir etkileri bulunmaz. Nakit dışı işlemlerin nakit akış tablosu dışında bırakılması, nakit akış tablosunun amacı ile de tutarlıdır; çünkü bu işlemler cari döneme ilişkin nakit akışları doğurmazlar. Aşağıdaki işlemler nakit dışı işlemlere örnek olarak gösterilebilir:

(a) Varlıkların, doğrudan ilgili borçların üstlenilmesi ya da finansal kiralama yoluyla edinilmesi.

(b) Bir işletmenin hisse senedi ihracı yolu ile edinilmesi.

(c) Borcun özkaynağa dönüştürülmesi.

Nakit ve nakit benzerlerinin içeriği

7.20 Nakit ve nakit benzerlerinin içeriği konusunda bilgi verilir ve nakit akış tablosunda yer alan tutarlar ile aynı kalemlerle ilgili olarak finansal durum tablosunda yer alan tutarların birbirleriyle mutabakatı sağlanır. Nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerlerinin tutarının finansal durum tablosunda benzer şekilde tanımlanan kalemlerin tutarına eşit olduğu durumlarda, sözü edilen mutabakata yer verilmesi gerekmez.

Diğer açıklamalar

7.21 İşletme yönetiminin konuya ilişkin değerlendirmesine de yer vermek suretiyle, işletme tarafından kullanımı mümkün olmayan önemli tutarlara ulaşan nakit ve nakit benzerlerine ilişkin açıklama yapılır. İşletmenin elinde bulundurduğu nakit ve nakit benzerlerinin, diğer nedenlerin yanı sıra, kambiyo işlemlerine getirilen sınırlamalar ya da yasal kısıtlamalar nedeniyle işletme tarafından kullanımı engellenmiş olabilir.


آخرین ویرایش: چهارشنبه 1 شهریور 1391 07:34 ب.ظ
دیدگاه ها ()
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:45 ب.ظ

Perfectly voiced without a doubt. .
prix cialis once a da buy cialis online nz only best offers cialis use fast cialis online cost of cialis cvs how much does a cialis cost wow look it cialis mexico canadian cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne order generic cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:52 ق.ظ

Factor certainly applied!.
tadalafil 5mg wow cialis 20 what is cialis cialis baratos compran uk viagra vs cialis vs levitra cialis 5 effetti collaterali cialis 50 mg soft tab warnings for cialis cialis pills price each cialis arginine interactio
دوشنبه 12 آذر 1397 06:52 ب.ظ

You actually suggested it very well.
buying cialis on internet how much does a cialis cost walgreens price for cialis cialis sale online tadalafil 5mg generic cialis at walmart il cialis quanto costa only best offers cialis use precios cialis peru cialis manufacturer coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 06:32 ق.ظ

Thanks a lot! Helpful information!
cialis professional yohimbe tadalafilo cialis ahumada cilas only here cialis pills cialis 5mg prix cialis 5mg prix when can i take another cialis are there generic cialis cialis 50 mg soft tab
یکشنبه 11 آذر 1397 06:24 ب.ظ

You expressed it perfectly!
we use it 50 mg cialis dose cialis per paypa cost of cialis cvs interactions for cialis online prescriptions cialis we like it cialis soft gel tadalafil cialis tadalafil cialis lilly tadalafi import cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:04 ق.ظ

You expressed this fantastically!
cialis purchasing cialis generico milano 5 mg cialis pharmacie en ligne opinioni cialis generico we choice free trial of cialis cialis dosage cost of cialis per pill best generic drugs cialis cialis 30 day sample only now cialis for sale in us
شنبه 10 آذر 1397 06:47 ب.ظ

Really loads of great material.
chinese cialis 50 mg buying cialis in colombia buy cialis online legal cialis daily cialis 5mg only best offers cialis use price cialis per pill cialis pas cher paris dose size of cialis generic cialis 20mg tablets
شنبه 10 آذر 1397 05:42 ق.ظ

Kudos. Ample facts.

cialis online holland order a sample of cialis effetti del cialis prices for cialis 50mg generic cialis at walmart tadalafil generic what is cialis cialis 20 mg best price comprar cialis 10 espa241a cialis 100mg suppliers
جمعه 9 آذر 1397 06:39 ق.ظ

Regards. Awesome stuff.
cialis 5mg cialis tablets for sale we like it cialis soft gel click now cialis from canada effetti del cialis acheter du cialis a geneve estudios de cialis genricos cialis italia gratis buying cialis in colombia prices for cialis 50mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:23 ب.ظ

Wow loads of great facts.
only now cialis for sale in us buy cialis online nz we choice cialis pfizer india recommended site cialis kanada import cialis order a sample of cialis when can i take another cialis cialis usa cost cialis cost we recommend cheapest cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:44 ب.ظ

You actually revealed that really well.
cialis sicuro in linea il cialis quanto costa cialis 20 mg effectiveness click here cialis daily uk cialis prezzo al pubblico cialis generic availability american pharmacy cialis generico cialis mexico cialis online tadalafil 5mg
دوشنبه 9 مهر 1397 02:19 ق.ظ

Wow a good deal of helpful data.
i recommend cialis generico cialis generico postepay cialis sicuro in linea tadalafilo cialis price thailand cialis manufacturer coupon generic cialis review uk cialis tablets price cialis wal mart pharmacy link for you cialis price
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:02 ق.ظ

Terrific write ups, Thanks!
cialis coupons canada discount drugs cialis opinioni cialis generico cialis flussig click here to buy cialis cialis generico en mexico we use it 50 mg cialis dose cialis generisches kanada order a sample of cialis 40 mg cialis what if i take
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:38 ق.ظ

With thanks, Good stuff.
canadian pharmacy viagra brand drugs for sale in mexico canada drugs canadian drugs prescription drugs without prior prescription canada rx online pharmacies tech school no 1 canadian pharcharmy online canadian medications by mail canada pharmacies online prescriptions
سه شنبه 13 شهریور 1397 12:54 ب.ظ

You revealed that effectively.
buy viagra online australia cheap generic viagra online uk where can i purchase viagra online buy canadian viagra online buy viagra online without prescription with overnight delivery online pharmacy for viagra viagra purchase uk how to find viagra buy discount viagra do you need a prescription to buy viagra
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:49 ب.ظ

Reliable knowledge. Appreciate it!
buy cialis online cheapest canadian discount cialis opinioni cialis generico cialis tablets bulk cialis cost of cialis cvs cialis usa cost cialis 100mg suppliers cialis australian price generic cialis pill online
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:07 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
where can i buy generic viagra viagra for men cheap viagra uk sildenafil online pharmacy buy viagra online without where can you purchase viagra viagra uk buy online buy viagra online uk next day delivery how to buy viagra online safely how to get prescription viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:47 ب.ظ

Nicely put. Thank you!
free cialis acheter cialis kamagra bulk cialis cialis efficacit cialis savings card cialis great britain estudios de cialis genricos when can i take another cialis we choice cialis uk cialis farmacias guadalajara
دوشنبه 7 خرداد 1397 10:53 ق.ظ

This is nicely said. !
buying cialis on internet cialis 5 mg funziona buy cialis online only now cialis for sale in us the best site cialis tablets generic cialis pro cialis tablets australia cialis 5 mg buy we recommend cialis best buy enter site 20 mg cialis cost
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:32 ق.ظ

Info certainly taken!.
buy online cialis 5mg generic cialis pill online cialis arginine interactio we recommend cheapest cialis cialis without a doctor's prescription cialis 20mg preis cf we like it cialis price cialis kaufen cialis flussig generic cialis tadalafil
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:10 ق.ظ

Thanks! Good stuff.
viagra buy online uk online viagra order get viagra online prescription is sildenafil generic viagra pharmacy levitra viagra to buy buy online viagra uk sildenafil online pharmacy how do i buy viagra order viagra online with prescription
شنبه 18 فروردین 1397 02:57 ب.ظ

Tips very well applied.!
legalidad de comprar cialis cialis daily acheter cialis meilleur pri acheter cialis kamagra tadalafil generic cialis ahumada comprar cialis navarr click now cialis from canada cialis therapie dose size of cialis
شنبه 4 فروردین 1397 05:09 ب.ظ

Kudos! Ample material.

when can i take another cialis acheter cialis meilleur pri cialis name brand cheap we recommend cialis best buy are there generic cialis buy generic cialis cialis generic availability cialis canada on line we like it cialis soft gel comprar cialis 10 espa241a
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:26 ب.ظ
It's impressive that you are getting ideas from this article as well as from our discussion made at this time.
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:33 ب.ظ
you are actually a excellent webmaster. The web site loading speed is amazing.

It seems that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork.
you've done a excellent activity on this subject!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ


نویسندگان

  • اکبر زواری رضائی(1297)

آرشیو موضوعی

لینکستان

رزومه و خاطراتم
وبلاگم در بلاگر / بلاگ اسپات
وبلاگ جامع حسابداری و مدیریت مالی خودم
وبلاگ اخبار و مسائل دانشجویی
وبلاگ جامع فرهنگ و اندیشه خودم
وبلاگ جامع اطلاعات ترکیه خودم
وبلاگ جامع اقتصاد، ارز، مدیریت، مالیات و بودجه خودم
وبلاگ جامع روش تحقیق و پژوهش، آمار و ریاضیات خودم
وبلاگم در اپرا
صفحه شخصی خودم در سایت دانشگاه اورمیه
وبلاگ پسرم یاشار
وبلاگم در پرشین بلاگ
وبلاگم در dotphoto
وبلاگم در فتو بلاگ
وبلاگ عکسهام
وبلاگم در میهن بلاگ
وبلاگم در بلاگفا
فرهنگ واژگان فارسی به فارسی
مترجم روسی به آذربایجانی
Canli Tv
fox
atv
NTV
döviz
FASB
sabah
بازار کار
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
پایگاه نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران
kalal d
Hurriyet Daily News and Economic Review
مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
star tv
فصلنامه علمب پژوهشی اقتصاد اسلامی
ویکی‌پدیا
پایگاه نشریات تخصصی دانشگاه امام صادق علیه السلام
yeni asir
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
Show Tv
پژوهشکده امور اقتصادی
CNN turk
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
MİLLİYET
cumhuriyet
اخبار ویکی پدیا
elsevier
دانشگاه آنکارا
سس بیر محفل شاعران اورمیه
todays zaman
دانشگاه فنی خاورمیانه - آنکارا
فصلنامه پژوهش های اقتصادی
Science Direct
دانشگاه غازی آنکارا
دایرة المعارف مالی و سرمایه گذاری
Taraf Gazetesi
دانشگاه اورمبه
دانشگاه غازی آنکارا GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türk Dil Kurumu
سایت های مراجع تقلید و علما
سازمان حسابرسی
Turkish Radio - Television Corporation Official Web Site
انسیتوی حسابداران دارای امتیاز انگلیس و ولز
دانشگاه بیلکنت آنکارا
انجمن CPAs ایالت نیویورک
سازمان سنجش ترکیه
كمیسیون اوراق بهادار آمریكا
مجله اینترنتی فصل نو
فدراسیون جهانی بورسها
دده قورقود کتابخاناسی
بورس اوراق بهادار استانبول
دانشگاه حاجت تپه آنکارا
بورس توكیو
پرتال جامع علوم انسانی
بورس اوراق بهادار تهران
1000 سایت در یک سایت
بورس آمریكا(نیویورك )
پایگاه اطلاع رسانی صنعت
بورس آمریكا(nasdaq)
دانشنامه اقتصاد و مدیریت
وبلاگم تو بلاگفا
تجزیه کسرها بصورت آنلاین
وبلاگم تو آرزو بلاگ
وب سایت سید حسن خمینی
ضوابط ومقررات عمومی در ارزشیابی مدارك دانشگاههای خارج از كشور
رتبه بندی داخلی دانشگاههای ترکیه
آموزش الکترونیکیِ زبان انگلیش
سرفصل های آزمون های سازمان بورس و اوراق بهادار
دانلود آهنگهای قدیمی آذری
نشریه مدیریت دولتی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
دانلود فیلمهای قدیم آذری
نشریه مدیریت صنعتی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
قرآن به زبان آذری
نشریه مدیریت بازرگانی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران
معرفی اسلام به زبان آذری
چطور بفهمیم یك عبارت انگلیسی را درست بكار می‌بریم؟
سایت سرگرمی آذربایجانی ها
فصلنامه علمی-پ‍ژوهشی اقتصاد مقداری (گروه علوم اقتصادی) دانشگاه شهید چمران اهواز
TRT TV CANLI YAYIN
همه لینکها

ابر برچسب ها

TÜRKCE ŞİİR DÜŞÜNCE